Αίτηση παρακολούθησης

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»

Αίτηση Παρακολούθησης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εκπαιδευτικό Επίπεδο *
Ξένες Γλώσσες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ *
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: ο Α.Φ.Μ του υποψήφιου *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: ο Α.Μ.Κ.Α του υποψήφιου *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ , υπομενού ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία , είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α. /Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. ή Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα
Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αντίγραφο της ΚάρταςΑνεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα,η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται: Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6)υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΒΕ) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι ΚύριοςΔικαιούχος ο/ η Αιτών/ούσα *
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

*
*
*